info@axillaglow.com

0

Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing

 • het gebruik van deze website, en,
 • enige andere gerelateerde Overeenkomst of juridische relatie met de Eigenaar

op een juridisch bindende manier. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het relevante specifieke gedeelte van dit document.

De Gebruiker dient dit document aandachtig te lezen.

Deze Website wordt aangeboden door:

AXILLA GLOW LLC 1021 E LINCOLNWAY CHEYENNE WY 82001 EIN: 93-4820006

Wat de Gebruiker in één oogopslag moet weten

 • Houd er rekening mee dat sommige bepalingen in deze Voorwaarden mogelijk alleen van toepassing zijn op bepaalde categorieën Gebruikers. In het bijzonder zijn bepaalde bepalingen mogelijk alleen van toepassing op consumenten of op gebruikers die niet als consumenten kwalificeren. Dergelijke beperkingen worden altijd expliciet vermeld in elke betrokken clausule. Bij gebreke van een dergelijke vermelding zijn de clausules van toepassing op alle Gebruikers.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de gebruiksvoorwaarden die in deze sectie worden beschreven algemeen van toepassing op het gebruik van deze website.

In specifieke scenario’s kunnen enkele of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden van toepassing zijn en worden in dergelijke gevallen bovendien in dit document aangegeven.

Door deze website te gebruiken, bevestigen gebruikers dat ze aan de volgende vereisten voldoen:

 • Er zijn geen beperkingen voor gebruikers wat betreft het zijn van consumenten of zakelijke gebruikers;

Inhoud op deze website

Tenzij anders aangegeven of duidelijk herkenbaar, is alle inhoud die beschikbaar is op deze website eigendom van of wordt geleverd door de Eigenaar of zijn licentiegevers.

De Eigenaar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze Website geen inbreuk maakt op toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk een dergelijk resultaat te bereiken.
In dergelijke gevallen worden gebruikers, onverminderd de wettelijke bevoegdheden van Gebruikers om hun rechten af ​​te dwingen, vriendelijk verzocht om gerelateerde klachten bij voorkeur te melden via de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot de inhoud van deze website – Alle rechten voorbehouden

De Eigenaar bezit en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor dergelijke inhoud.

Gebruikers mogen dergelijke inhoud daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of impliciet is voor het juiste gebruik van de Dienst.

In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen gebruikers niet kopiëren, downloaden, delen (buiten de hieronder uiteengezette limieten), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/toewijzen aan derden of afgeleide werken creëren van de inhoud die beschikbaar is op deze Website, en sta ook niet toe dat een derde partij dit doet via de Gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

Waar expliciet vermeld op deze Website, mag de Gebruiker bepaalde inhoud die beschikbaar is via deze Website downloaden, kopiëren en/of delen voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de copyright-toeschrijvingen en alle andere door de Eigenaar gevraagde toeschrijvingen correct worden geïmplementeerd. .

Eventuele toepasselijke wettelijke beperkingen of uitzonderingen op het auteursrecht blijven onaangetast.

Toegang tot externe bronnen

Via deze website kunnen gebruikers toegang krijgen tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor de inhoud en beschikbaarheid ervan.

Voorwaarden die van toepassing zijn op bronnen die door derden worden verstrekt, inclusief de voorwaarden die van toepassing zijn op eventuele verlening van rechten op de inhoud, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van dergelijke derden of, bij gebrek daaraan, uit de toepasselijke wettelijke wetgeving.

Acceptabel gebruik

Deze Website en de Dienst mogen alleen worden gebruikt binnen de reikwijdte van waarvoor zij zijn verstrekt, onder deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Website en/of de Dienst geen toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom  behoudt de Eigenaar zich het recht voor om passende maatregelen te nemen om zijn legitieme belangen te beschermen, onder meer door Gebruikers de toegang tot deze Website of de Dienst te ontzeggen, contracten te beëindigen, wangedrag via deze Website of de Dienst te melden aan de bevoegde autoriteiten – zoals gerechtelijke autoriteiten. of administratieve autoriteiten – wanneer Gebruikers zich bezighouden met of vermoedelijk betrokken zijn bij een van de volgende activiteiten:

 • wetten, voorschriften en/of deze Voorwaarden schenden;
 • inbreuk maken op rechten van derden;
 • de legitieme belangen van de Eigenaar aanzienlijk schaden;
 • de Eigenaar of een derde partij te beledigen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Australische gebruikers

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden sluit enige garantie, voorwaarde, garantie, recht of rechtsmiddel uit, beperkt of wijzigt deze waar de Gebruiker mogelijk over beschikt op grond van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of enige vergelijkbare staats- en territoriumwetgeving en die niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover toegestaan ​​door de wet, is onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, inclusief aansprakelijkheid voor een schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins is uitgesloten onder deze Gebruiksvoorwaarden, beperkt, naar eigen goeddunken van de Eigenaar, tot de re -uitvoering van de diensten of het betalen van de kosten voor het opnieuw laten leveren van de diensten.

Amerikaanse gebruikers

Afwijzing van garanties

Deze website wordt uitsluitend aangeboden op een ‘as is’- en ‘zoals beschikbaar’-basis. Het gebruik van de Dienst is op eigen risico van de Gebruiker. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle voorwaarden, verklaringen en garanties af – expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk maken op de rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door de gebruiker van de eigenaar of via de Service, creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de inhoud accuraat, betrouwbaar of correct is; dat de Dienst zal voldoen aan de eisen van Gebruikers; dat de Dienst op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie, ononderbroken of veilig beschikbaar zal zijn; dat eventuele gebreken of fouten zullen worden gecorrigeerd; of dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Alle inhoud die wordt gedownload of anderszins wordt verkregen via het gebruik van de Dienst, wordt gedownload op eigen risico van de gebruiker en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem of mobiele apparaat van de Gebruiker of voor verlies van gegevens die voortvloeit uit een dergelijke download of het gebruik door de Gebruiker van de Dienst. Dienst.

De Eigenaar geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst die door een derde wordt geadverteerd of aangeboden via de Dienst of een website of dienst waaraan een hyperlink is gekoppeld, en de Eigenaar zal geen partij zijn bij of op enige wijze toezicht houden op eventuele transactie tussen Gebruikers en externe leveranciers van producten of diensten.

De Dienst kan ontoegankelijk worden of werkt mogelijk niet correct met de webbrowser, het mobiele apparaat en/of het besturingssysteem van de Gebruiker. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige waargenomen of daadwerkelijke schade die voortvloeit uit de inhoud van de Service, de werking of het gebruik van deze Service.

De federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting en beperkingen van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op Gebruikers. Deze Overeenkomst geeft Gebruikers specifieke wettelijke rechten, en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk voor

 • enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van, of het onvermogen om de Service te gebruiken ; En
 • enige schade, verlies of letsel als gevolg van hacking, knoeien of andere ongeoorloofde toegang of gebruik van de Dienst of het Gebruikersaccount of de daarin opgenomen informatie;
 • eventuele fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud;
 • persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de toegang van de Gebruiker tot of het gebruik van de Dienst;
 • elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen;
 • elke onderbreking of stopzetting van de overdracht naar of van de Dienst;
 • eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die naar of via de Dienst kunnen worden verzonden;
 • eventuele fouten of weglatingen in de inhoud of voor verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, per e-mail verzonden, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service; en/of
 • het lasterlijke, beledigende of illegale gedrag van een Gebruiker of derde partij. In geen geval zullen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers aansprakelijk zijn voor claims, procedures, aansprakelijkheden, verplichtingen, schade, verliezen of kosten voor een bedrag dat hoger is dan de bedrag betaald door de Gebruiker aan de Eigenaar hieronder in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en Gebruiker, afhankelijk van welke van de twee korter is.

Deze sectie over aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke aansprakelijkheid. schade.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op de Gebruiker. De voorwaarden geven de Gebruiker specifieke wettelijke rechten, en de Gebruiker kan ook andere rechten hebben die variëren van rechtsgebied tot rechtsgebied. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder de voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Schadeloosstelling

De Gebruiker gaat ermee akkoord de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims of eisen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden , kosten of schulden, en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot juridische honoraria en uitgaven, die voortvloeien uit

 • Het gebruik van en de toegang door de Gebruiker tot de Dienst, inclusief alle gegevens of inhoud die door de Gebruiker worden verzonden of ontvangen;
 • schending door de gebruiker van deze voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, schending door de gebruiker van een van de verklaringen en garanties die in deze voorwaarden zijn uiteengezet;
 • schending door de gebruiker van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten;
 • schending door de gebruiker van enige wettelijke wet, regel of regelgeving;
 • alle inhoud die wordt ingediend vanuit het account van de Gebruiker, inclusief toegang van derden met de unieke gebruikersnaam, het wachtwoord of een andere beveiligingsmaatregel van de Gebruiker, indien van toepassing, inclusief maar niet beperkt tot misleidende, valse of onnauwkeurige informatie;
 • Opzettelijk wangedrag van de gebruiker; of
 • wettelijke bepaling door de Gebruiker of zijn dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Gemeenschappelijke bepalingen

Geen vrijstelling

Het onvermogen van de Eigenaar om enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Geen enkele afstandsverklaring mag worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke termijn of enige andere voorwaarde.

Dienstonderbreking

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Service te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij hij de Gebruikers op passende wijze informeert.

Binnen de grenzen van de wet kan de Eigenaar ook besluiten de Dienst op te schorten of geheel te beëindigen. Als de Dienst wordt stopgezet, zal de Eigenaar met Gebruikers samenwerken om hen in staat te stellen Persoonsgegevens of informatie in te trekken en de rechten van Gebruikers met betrekking tot voortgezet productgebruik en/of compensatie respecteren, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving.

Bovendien is de Service mogelijk niet beschikbaar vanwege redenen die buiten de redelijke controle van de Eigenaar liggen, zoals gevallen van overmacht (infrastructuurstoringen of stroomuitval enz.).

Doorverkoop van diensten

Gebruikers mogen geen enkel deel van deze Website en de bijbehorende Dienst reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, hetzij rechtstreeks, hetzij via een legitiem wederverkoopprogramma.

Privacybeleid

Voor meer informatie over het gebruik van hun persoonlijke gegevens kunnen gebruikers het privacybeleid van deze website raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd eventuele meer specifieke bepalingen van deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Website het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan de bescherming verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle handelsmerken – nominaal of figuurlijk – en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo’s die in verband met deze Website verschijnen, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan op de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of anderszins aan te passen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze op de hoogte stellen van deze wijzigingen.

Dergelijke wijzigingen zullen de relatie met de Gebruiker alleen voor de toekomst beïnvloeden.

Het voortgezette gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker akkoord gaat met de herziene Voorwaarden. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn aan de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst. Het niet accepteren van de herziene Voorwaarden kan een van beide partijen het recht geven de Overeenkomst te beëindigen.

De toepasselijke eerdere versie zal de relatie beheersen voorafgaand aan de aanvaarding door de Gebruiker. De Gebruiker kan elke eerdere versie verkrijgen van de Eigenaar.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal de Eigenaar de datum specificeren waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht zullen worden.

Overdracht van contract

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om alle rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, van de hand te doen of deze uit te besteden, waarbij rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van de Gebruiker. Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele manier toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contacten

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van deze website moet worden verzonden via de contactgegevens die in dit document staan ​​vermeld.

Deelbaarheid

Mocht een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht of worden onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Amerikaanse gebruikers

Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en hervormd voor zover redelijkerwijs vereist om deze geldig, afdwingbaar en consistent te maken met de oorspronkelijke bedoeling ervan. Deze Voorwaarden vormen de gehele Overeenkomst tussen Gebruikers en de Eigenaar met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere communicatie, inclusief maar niet beperkt tot alle eerdere overeenkomsten, tussen de partijen met betrekking tot een dergelijk onderwerp. Deze Voorwaarden zullen worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de wet.

EU-gebruikers

Mocht een bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of geacht worden, dan zullen de partijen hun best doen om op minnelijke wijze overeenstemming te bereiken over geldige en afdwingbare bepalingen, waarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen worden vervangen.
Indien dit niet wordt gedaan, zullen de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit is toegestaan ​​of vermeld onder de toepasselijke wetgeving.

Onverminderd het bovenstaande zal de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een ​​bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen niet de gehele Overeenkomst nietig maken, tenzij de afgesplitste bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang zijn dat de partijen geen overeenkomst zouden zijn aangegaan. het contract als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig zou zijn, of in gevallen waarin de resterende bepalingen zich zouden vertalen in een onaanvaardbare ontbering voor een van de partijen.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd van toepassing, zoals beschreven in het relevante gedeelte van dit document, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes.

Prevalentie van nationaal recht

Echter, ongeacht het bovenstaande, als de wet van het land waarin de Gebruiker zich bevindt, voorziet in een hogere toepasselijke standaard voor consumentenbescherming, zullen dergelijke hogere standaarden prevaleren.

Plaats van jurisdictie

De exclusieve bevoegdheid om te beslissen over eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden ligt bij de rechtbanken van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals weergegeven in het relevante gedeelte van dit document.

Uitzondering voor Europese consumenten

Het bovenstaande is niet van toepassing op Gebruikers die kwalificeren als Europese Consumenten, noch op Consumenten gevestigd in Zwitserland, Noorwegen of IJsland.

Definities en juridische verwijzingen

Deze website (of deze applicatie)

Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

Elke juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker, beheerst door deze Voorwaarden.

Zakelijke gebruiker

Elke Gebruiker die niet kwalificeert als Consument.

Europees (of Europa)

Van toepassing indien een Gebruiker, ongeacht zijn nationaliteit, zich in de EU bevindt.

Eigenaar (of wij)

Geeft de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon aan die deze Website en/of de Dienst aan Gebruikers aanbiedt.

Dienst

De dienst die door deze Website wordt aangeboden zoals beschreven in deze Voorwaarden en op deze Website.

Voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website en/of de Dienst zoals beschreven in dit document, inclusief eventuele andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

Gebruiker (of jij)

Duidt op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Website gebruikt.

Klant

Consument is elke Gebruiker die als zodanig in aanmerking komt onder de toepasselijke wetgeving.

E-mailadres eigenaar:  info@donluxlucis

Wat de Gebruiker in één oogopslag moet weten

 • Houd er rekening mee dat sommige bepalingen in deze Voorwaarden mogelijk alleen van toepassing zijn op bepaalde categorieën Gebruikers. In het bijzonder zijn bepaalde bepalingen mogelijk alleen van toepassing op consumenten of op gebruikers die niet als consumenten kwalificeren. Dergelijke beperkingen worden altijd expliciet vermeld in elke betrokken clausule. Bij gebreke van een dergelijke vermelding zijn de clausules van toepassing op alle Gebruikers.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de gebruiksvoorwaarden die in deze sectie worden beschreven algemeen van toepassing op het gebruik van deze website.

In specifieke scenario’s kunnen enkele of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden van toepassing zijn en worden in dergelijke gevallen bovendien in dit document aangegeven.

Door deze website te gebruiken, bevestigen gebruikers dat ze aan de volgende vereisten voldoen:

 • Er zijn geen beperkingen voor gebruikers wat betreft het zijn van consumenten of zakelijke gebruikers;

Inhoud op deze website

Tenzij anders aangegeven of duidelijk herkenbaar, is alle inhoud die beschikbaar is op deze website eigendom van of wordt geleverd door de Eigenaar of zijn licentiegevers.

De Eigenaar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze Website geen inbreuk maakt op toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk een dergelijk resultaat te bereiken.
In dergelijke gevallen worden gebruikers, onverminderd de wettelijke bevoegdheden van Gebruikers om hun rechten af ​​te dwingen, vriendelijk verzocht om gerelateerde klachten bij voorkeur te melden via de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot de inhoud van deze website – Alle rechten voorbehouden

De Eigenaar bezit en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor dergelijke inhoud.

Gebruikers mogen dergelijke inhoud daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of impliciet is voor het juiste gebruik van de Dienst.

In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen gebruikers niet kopiëren, downloaden, delen (buiten de hieronder uiteengezette limieten), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/toewijzen aan derden of afgeleide werken creëren van de inhoud die beschikbaar is op deze Website, en sta ook niet toe dat een derde partij dit doet via de Gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

Waar expliciet vermeld op deze Website, mag de Gebruiker bepaalde inhoud die beschikbaar is via deze Website downloaden, kopiëren en/of delen voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de copyright-toeschrijvingen en alle andere door de Eigenaar gevraagde toeschrijvingen correct worden geïmplementeerd. .

Eventuele toepasselijke wettelijke beperkingen of uitzonderingen op het auteursrecht blijven onaangetast.

Toegang tot externe bronnen

Via deze website kunnen gebruikers toegang krijgen tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor de inhoud en beschikbaarheid ervan.

Voorwaarden die van toepassing zijn op bronnen die door derden worden verstrekt, inclusief de voorwaarden die van toepassing zijn op eventuele verlening van rechten op de inhoud, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van dergelijke derden of, bij gebrek daaraan, uit de toepasselijke wettelijke wetgeving.

Acceptabel gebruik

Deze Website en de Dienst mogen alleen worden gebruikt binnen de reikwijdte van waarvoor zij zijn verstrekt, onder deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Website en/of de Dienst geen toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom  behoudt de Eigenaar zich het recht voor om passende maatregelen te nemen om zijn legitieme belangen te beschermen, onder meer door Gebruikers de toegang tot deze Website of de Dienst te ontzeggen, contracten te beëindigen, wangedrag via deze Website of de Dienst te melden aan de bevoegde autoriteiten – zoals gerechtelijke autoriteiten. of administratieve autoriteiten – wanneer Gebruikers zich bezighouden met of vermoedelijk betrokken zijn bij een van de volgende activiteiten:

 • wetten, voorschriften en/of deze Voorwaarden schenden;
 • inbreuk maken op rechten van derden;
 • de legitieme belangen van de Eigenaar aanzienlijk schaden;
 • de Eigenaar of een derde partij te beledigen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Australische gebruikers

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden sluit enige garantie, voorwaarde, garantie, recht of rechtsmiddel uit, beperkt of wijzigt deze waar de Gebruiker mogelijk over beschikt op grond van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of enige vergelijkbare staats- en territoriumwetgeving en die niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover toegestaan ​​door de wet, is onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, inclusief aansprakelijkheid voor een schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins is uitgesloten onder deze Gebruiksvoorwaarden, beperkt, naar eigen goeddunken van de Eigenaar, tot de re -uitvoering van de diensten of het betalen van de kosten voor het opnieuw laten leveren van de diensten.

Amerikaanse gebruikers

Afwijzing van garanties

Deze website wordt uitsluitend aangeboden op een ‘as is’- en ‘zoals beschikbaar’-basis. Het gebruik van de Dienst is op eigen risico van de Gebruiker. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle voorwaarden, verklaringen en garanties af – expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk maken op de rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door de gebruiker van de eigenaar of via de Service, creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de inhoud accuraat, betrouwbaar of correct is; dat de Dienst zal voldoen aan de eisen van Gebruikers; dat de Dienst op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie, ononderbroken of veilig beschikbaar zal zijn; dat eventuele gebreken of fouten zullen worden gecorrigeerd; of dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Alle inhoud die wordt gedownload of anderszins wordt verkregen via het gebruik van de Dienst, wordt gedownload op eigen risico van de gebruiker en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem of mobiele apparaat van de Gebruiker of voor verlies van gegevens die voortvloeit uit een dergelijke download of het gebruik door de Gebruiker van de Dienst. Dienst.

De Eigenaar geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst die door een derde wordt geadverteerd of aangeboden via de Dienst of een website of dienst waaraan een hyperlink is gekoppeld, en de Eigenaar zal geen partij zijn bij of op enige wijze toezicht houden op eventuele transactie tussen Gebruikers en externe leveranciers van producten of diensten.

De Dienst kan ontoegankelijk worden of werkt mogelijk niet correct met de webbrowser, het mobiele apparaat en/of het besturingssysteem van de Gebruiker. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige waargenomen of daadwerkelijke schade die voortvloeit uit de inhoud van de Service, de werking of het gebruik van deze Service.

De federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting en beperkingen van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op Gebruikers. Deze Overeenkomst geeft Gebruikers specifieke wettelijke rechten, en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk voor

 • enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van, of het onvermogen om de Service te gebruiken ; En
 • enige schade, verlies of letsel als gevolg van hacking, knoeien of andere ongeoorloofde toegang of gebruik van de Dienst of het Gebruikersaccount of de daarin opgenomen informatie;
 • eventuele fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud;
 • persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de toegang van de Gebruiker tot of het gebruik van de Dienst;
 • elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen;
 • elke onderbreking of stopzetting van de overdracht naar of van de Dienst;
 • eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die naar of via de Dienst kunnen worden verzonden;
 • eventuele fouten of weglatingen in de inhoud of voor verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, per e-mail verzonden, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service; en/of
 • het lasterlijke, beledigende of illegale gedrag van een Gebruiker of derde partij. In geen geval zullen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers aansprakelijk zijn voor claims, procedures, aansprakelijkheden, verplichtingen, schade, verliezen of kosten voor een bedrag dat hoger is dan de bedrag betaald door de Gebruiker aan de Eigenaar hieronder in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en Gebruiker, afhankelijk van welke van de twee korter is.

Deze sectie over aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke aansprakelijkheid. schade.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op de Gebruiker. De voorwaarden geven de Gebruiker specifieke wettelijke rechten, en de Gebruiker kan ook andere rechten hebben die variëren van rechtsgebied tot rechtsgebied. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder de voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Schadeloosstelling

De Gebruiker gaat ermee akkoord de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims of eisen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden , kosten of schulden, en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot juridische honoraria en uitgaven, die voortvloeien uit

 • Het gebruik van en de toegang door de Gebruiker tot de Dienst, inclusief alle gegevens of inhoud die door de Gebruiker worden verzonden of ontvangen;
 • schending door de gebruiker van deze voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, schending door de gebruiker van een van de verklaringen en garanties die in deze voorwaarden zijn uiteengezet;
 • schending door de gebruiker van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten;
 • schending door de gebruiker van enige wettelijke wet, regel of regelgeving;
 • alle inhoud die wordt ingediend vanuit het account van de Gebruiker, inclusief toegang van derden met de unieke gebruikersnaam, het wachtwoord of een andere beveiligingsmaatregel van de Gebruiker, indien van toepassing, inclusief maar niet beperkt tot misleidende, valse of onnauwkeurige informatie;
 • Opzettelijk wangedrag van de gebruiker; of
 • wettelijke bepaling door de Gebruiker of zijn dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Gemeenschappelijke bepalingen

Geen vrijstelling

Het onvermogen van de Eigenaar om enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Geen enkele afstandsverklaring mag worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke termijn of enige andere voorwaarde.

Dienstonderbreking

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Service te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij hij de Gebruikers op passende wijze informeert.

Binnen de grenzen van de wet kan de Eigenaar ook besluiten de Dienst op te schorten of geheel te beëindigen. Als de Dienst wordt stopgezet, zal de Eigenaar met Gebruikers samenwerken om hen in staat te stellen Persoonsgegevens of informatie in te trekken en de rechten van Gebruikers met betrekking tot voortgezet productgebruik en/of compensatie respecteren, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving.

Bovendien is de Service mogelijk niet beschikbaar vanwege redenen die buiten de redelijke controle van de Eigenaar liggen, zoals gevallen van overmacht (infrastructuurstoringen of stroomuitval enz.).

Doorverkoop van diensten

Gebruikers mogen geen enkel deel van deze Website en de bijbehorende Dienst reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, hetzij rechtstreeks, hetzij via een legitiem wederverkoopprogramma.

Privacybeleid

Voor meer informatie over het gebruik van hun persoonlijke gegevens kunnen gebruikers het privacybeleid van deze website raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd eventuele meer specifieke bepalingen van deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Website het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan de bescherming verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle handelsmerken – nominaal of figuurlijk – en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo’s die in verband met deze Website verschijnen, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan op de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of anderszins aan te passen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze op de hoogte stellen van deze wijzigingen.

Dergelijke wijzigingen zullen de relatie met de Gebruiker alleen voor de toekomst beïnvloeden.

Het voortgezette gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker akkoord gaat met de herziene Voorwaarden. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn aan de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst. Het niet accepteren van de herziene Voorwaarden kan een van beide partijen het recht geven de Overeenkomst te beëindigen.

De toepasselijke eerdere versie zal de relatie beheersen voorafgaand aan de aanvaarding door de Gebruiker. De Gebruiker kan elke eerdere versie verkrijgen van de Eigenaar.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal de Eigenaar de datum specificeren waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht zullen worden.

Overdracht van contract

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om alle rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, van de hand te doen of deze uit te besteden, waarbij rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van de Gebruiker. Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele manier toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contacten

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van deze website moet worden verzonden via de contactgegevens die in dit document staan ​​vermeld.

Deelbaarheid

Mocht een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht of worden onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Amerikaanse gebruikers

Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en hervormd voor zover redelijkerwijs vereist om deze geldig, afdwingbaar en consistent te maken met de oorspronkelijke bedoeling ervan. Deze Voorwaarden vormen de gehele Overeenkomst tussen Gebruikers en de Eigenaar met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere communicatie, inclusief maar niet beperkt tot alle eerdere overeenkomsten, tussen de partijen met betrekking tot een dergelijk onderwerp. Deze Voorwaarden zullen worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de wet.

EU-gebruikers

Mocht een bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of geacht worden, dan zullen de partijen hun best doen om op minnelijke wijze overeenstemming te bereiken over geldige en afdwingbare bepalingen, waarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen worden vervangen.
Indien dit niet wordt gedaan, zullen de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit is toegestaan ​​of vermeld onder de toepasselijke wetgeving.

Onverminderd het bovenstaande zal de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een ​​bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen niet de gehele Overeenkomst nietig maken, tenzij de afgesplitste bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang zijn dat de partijen geen overeenkomst zouden zijn aangegaan. het contract als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig zou zijn, of in gevallen waarin de resterende bepalingen zich zouden vertalen in een onaanvaardbare ontbering voor een van de partijen.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd van toepassing, zoals beschreven in het relevante gedeelte van dit document, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes.

Prevalentie van nationaal recht

Echter, ongeacht het bovenstaande, als de wet van het land waarin de Gebruiker zich bevindt, voorziet in een hogere toepasselijke standaard voor consumentenbescherming, zullen dergelijke hogere standaarden prevaleren.

Plaats van jurisdictie

De exclusieve bevoegdheid om te beslissen over eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden ligt bij de rechtbanken van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals weergegeven in het relevante gedeelte van dit document.

Uitzondering voor Europese consumenten

Het bovenstaande is niet van toepassing op Gebruikers die kwalificeren als Europese Consumenten, noch op Consumenten gevestigd in Zwitserland, Noorwegen of IJsland.

Definities en juridische verwijzingen

Deze website (of deze applicatie)

Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

Elke juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker, beheerst door deze Voorwaarden.

Zakelijke gebruiker

Elke Gebruiker die niet kwalificeert als Consument.

Europees (of Europa)

Van toepassing indien een Gebruiker, ongeacht zijn nationaliteit, zich in de EU bevindt.

Eigenaar (of wij)

Geeft de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon aan die deze Website en/of de Dienst aan Gebruikers aanbiedt.

Dienst

De dienst die door deze Website wordt aangeboden zoals beschreven in deze Voorwaarden en op deze Website.

Voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website en/of de Dienst zoals beschreven in dit document, inclusief eventuele andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

Gebruiker (of jij)

Duidt op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Website gebruikt.

Klant

Consument is elke Gebruiker die als zodanig in aanmerking komt onder de toepasselijke wetgeving.

Voorgestelde tekst: Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

0
  0
  Uw mandje
  Your cart is emptyReturn to Shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
    Products you might like
    You don't have permission to register

    Reset Password